Biancostato senz’osso (chuck short rib) Wagyu Giappone (17841) – en